A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Pokemon - I Keep My Home In My Heart
lời bài hát


Misty: Brock, what's wrong? Aren't you having a good time?
Brock: Oh, sure Misty
Misty: Then, come back inside and join the party
Brock: I will in a second
Misty: Brock, are you... crying?
Brock: No, it's just, cold out here, and I'm...
Misty: And you're what?

Brock: I'm thinkin' 'bout Christmas back home
In Pewter City the lights are pretty
And even though I love to roam
On Christmas Eve I make believe I'm home

I close my eyes and I see
My friends my family
The happy times that I shared
With all the people who cared
I'll be so far away
From them on Christmas Day
And though we may be apart...
I keep, my, home in my heart

Misty: I know how you feel Brock
Brock: You do?
Misty: Sure. I love it here but... I miss Cerulean City a little too

I'm thinkin' bout my sisters back home
The bells would ring to, songs we'd sing
And even though I love to roam
On Christmas Eve I make believe I'm home

I close my eyes and I see
My friends my family
The happy times that I shared
With all the people who cared
I'll be so far away
From them on Christmas Day
And though we may be apart...
I keep my home in my heart

Brock: When you're out on your own
You're always alone
Even when there's somebody there
Misty: But when you know from the start
There's a home in your heart
Chorus: You can go, anywhere

I close my eyes and I see
My friends my family
The happy times that I shared
With all the people who cared
I'll be so far away
From them on Christmas Day
And though we may be apart...
I keep my home in my heart

I close my eyes and I see
My friends my family
The happy times that I shared
With all the people who cared
I'll be so far away
From them on Christmas Day
And though we may be apart...
I keep my home in my heart

I close my eyes and I see
My friends my family
The happy times that I shared
With all the people who cared
I'll be so far away
From them on Christmas Day
And though we may be apart...
I keep my home in my heart
Chia:

Email:
Blog:
Diễn đàn:

Pokemon - I Keep My Home In My Heart
bản dịch


Misty: Brock, chuyện gì vậy? Không phải là bạn có một thời gian tốt?
Brock: Oh, chắc chắn Misty
Misty: Sau đó, quay trở lại bên trong và gia nhập nhóm
Brock: Tôi sẽ trong một giây
Misty: Brock, bạn có ... khóc?
Brock: Không, nó chỉ là lạnh ra ở đây, và tôi ...
Misty: Và bạn những gì?

Brock: Tôi thinkin '' bout Giáng sinh trở về nhà
Trong Pewter City đèn là khá
Và mặc dù tôi thích đi lang thang
Vào đêm Giáng sinh tôi làm cho tôi tin rằng nhà

Tôi nhắm mắt lại và tôi thấy
Bạn bè của tôi gia đình tôi
Thời gian hạnh phúc mà tôi chia sẻ
Với tất cả những người quan tâm
Sẽ rất xa
Từ họ vào ngày Giáng sinh
Và mặc dù chúng ta có thể ngoài ...
Tôi giữ lại, của tôi, nhà trong trái tim tôi

Misty: Tôi biết làm thế nào bạn cảm thấy Brock
Brock: Bạn làm gì?
Misty: Chắc chắn. Tôi yêu nó ở đây nhưng ... Tôi nhớ Cerulean City một chút quá

Tôi thinkin 'bout chị em tôi trở về nhà
Các chuông sẽ rung để, các bài hát chúng tôi hát
Và mặc dù tôi thích đi lang thang
Vào đêm Giáng sinh tôi làm cho tôi tin rằng nhà

Tôi nhắm mắt lại và tôi thấy
Bạn bè của tôi gia đình tôi
Thời gian hạnh phúc mà tôi chia sẻ
Với tất cả những người quan tâm
Sẽ rất xa
Từ họ vào ngày Giáng sinh
Và mặc dù chúng ta có thể ngoài ...
Tôi giữ nhà của tôi trong trái tim tôi

Brock: Khi bạn ra ngoài một mình
Bạn luôn luôn một mình
Ngay cả khi có ai đó có
Misty: Nhưng khi bạn biết từ đầu
Có một ngôi nhà ở trái tim của bạn
Điệp khúc: Bạn có thể đi, bất cứ nơi nào

Tôi nhắm mắt lại và tôi thấy
Bạn bè của tôi gia đình tôi
Thời gian hạnh phúc mà tôi chia sẻ
Với tất cả những người quan tâm
Sẽ rất xa
Từ họ vào ngày Giáng sinh
Và mặc dù chúng ta có thể ngoài ...
Tôi giữ nhà của tôi trong trái tim tôi

Tôi nhắm mắt lại và tôi thấy
Bạn bè của tôi của tôi gia đình
Thời gian hạnh phúc mà tôi chia sẻ
Với tất cả những người quan tâm
Sẽ rất xa
Từ họ vào ngày Giáng sinh
Và mặc dù chúng ta có thể ngoài ...
Tôi giữ nhà của tôi trong trái tim tôi

Tôi nhắm mắt lại và tôi thấy
Bạn bè của tôi gia đình tôi
Thời gian hạnh phúc mà tôi chia sẻ
Với tất cả những người quan tâm
Sẽ rất xa
Từ họ vào ngày Giáng sinh
Và mặc dù chúng ta có thể ngoài ...
Tôi giữ nhà của tôi trong trái tim tôi
Chia:

Email:
Blog:
Diễn đàn:

Lời bài hát và bản dịch của bài hát.


Lợi Bai Hat là bộ sưu tập lớn nhất của lời bài hát và bản dịch. Hơn 2 triệu từ các bài hát và bản dịch của họ. Ở đây bạn có thể tìm thấy lời bài hát và bản dịch sang bài hát Việt Nam cho các nghệ sĩ như: Lara Fabian, Madonna, Justin Bieber, Lana Del Rey, Rihanna, Mind Vortex, Eminem, Taylor Swift, Samantha Jade, Adele, Stromae, Linkin Park, Britney Spears, Katy Perry, Miley Cyrus, Kimbra, Lady Gaga, Michael Jackson, Demi Lovato, Ellie Goulding, Rammstein, Selena Gomez, Alex Hepburn, Capital Cities, Flo Rida, Fergie, Nickelback và hơn 300.000 các nghệ sĩ khác.

Ngoài ra trên trang web, bạn có thể xem bản dịch của bài hát bằng tiếng Việt: Night, Wake Me Up, Jackie Kennedy, Nosa Nosa, Down, Papaoutai, Can't Believe It, Feel, Fallen, Never, Under Control, Slow Down, Kiss, Firestarter , La la la, Work Bitch, Somebody, Friends, Blue, Bara Bere Bere, Love me, Hearts, Up, Mine, Call me maybe, Alex, Burn, Applause, I Knew You Were Trouble, Safe & Sound, I am me, Baby, Die, Roar, Alive 2000000 và nhiều hơn nữa những bài hát khác.